balkanagency.org» За нас

За нас

Предмет и дейност


Социално-икономическо развитие, съгласуваност с политиките на Европейската общност и с националните политики за постигане на целите на Лисабонската стратегия - икономика, основана на знанието; устойчиво развитие; кандидатстване, изпълнение и управление по програми и фондове, финансирани от Европейския съюз и други източници, включително технически помощи; консултиране на организации; женско предприемачество; енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; архитектура; екология; дейности, свързани с развитието на пазара на труда; съхраняване на човешки ресурси и политики в тази сфера, демографски тенденции; защита на човешките права; образование и учене през целия живот, развитие на образованието и обучението; изкуство, култура и наука; нови информационни технологии; нанотехнологии; социално включване, социална икономика; социални и здравни услуги, като осъществяването на здравни услуги се извършва чрез изпълнение на проекти за бъзвъзмездна финансова помощ, свързани с предоставяне на здравни услуги, в партньорство със специализирани институции, определи по реда на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения; Регионално развитие; Трансгранично, транснационално, междурегионално сътрудничество; Туризъм, развитие на селските райони; Рибарство и аквакултури.


Мисия


Мисията на Балканската агенция за устойчиво развитие (БАУР) е да подпомага благосъстоянието на хората, като утвърждава устойчиво икономическо развитие, междукултурен диалог и улеснен достъп до Учене през целия живот (УЦЖ), особено сред развиващите се народи на Балканите. Като се опираме на глобалното разнообразие, ресурси и натрупания опит, ние предлагаме иновативни решения и призоваваме за обща отговорност. Ние заставаме зад трайна промяна чрез:

Водени от стремежите на местните общности, ние следваме нашата мисия с опит и съпричастност, защото това е най-малкото, което трябва да дадем на хората.


Ценности

Ценностите отразяват убежденията ни за ролята и въздействието, към които се стремим.

Member of
Powered by Website.bg