Дейности

КОНСУЛТАЦИИ

1. Концепция за проект
2. Писане на проектно предложение
3. Управление на проекти
4. Оценка и отчитане
5. Обучение

Концепция на проекта

 • Детайлно формулировка на всяка проектна идея
 • Определяне на институционална рамка – заинтересовани страни, партньори, целеви групи, бенефициенти, екип на проекта и т.н.
 • получаване на пълна информация относно правилата и условията за кандидатстване

Писане на проектно предложение

Изготвяне на формуляр за кандидатстване в съответствие с насоките. Това може да включва в зависимост от източника на финансиране:

• Цели, описание на дейностите, очаквани резултати;
• Описание на методология, проект за вътрешен контрол и процедурите за оценка;
• Изготвяне на логическа рамка, индикатори за оценка и рискови фактори;
• Бюджетиране на дейностите

Съгласуване на всички документи с клиента и осъществяване на необходимите корекции
Съдействие при събирането на всички допълнителни придружаващи документи – регистрация, ОПР и други в зависимост от изискванията

Консултация по време на сключване на договори

 • Гарантира,че клиентът има пълно разбиране на реда и условията по договора. Подкрепа, ако са необходими промени в договора, за да отговори на интересите на клиента в рамките на проекта за договор

Управление на проекти

 • Създаване на екип по проекта и организационна рамка
 • Разработване на комуникационна стратегия, вътрешни процедури, процедури за информация и отчетност, и т.н.
 • Подготовка детайлен план за действие
 • разработване на план за финансовите потоци
 • Изготвяне на тръжни документи и организиране на процедури за възлагане на обществени поръчки
 • Управление на човешките ресурси
 • Мониторинг на изпълнението
 • Дейности по информираност и публичност
 • Финансово управление на проекта

Оценка и докладване

– Окончателна оценка на изпълнението на проекта
– Изготвяне на финансовите отчети
– Изготвяне на пълни технически доклади

Обучение

Обучение за персонала на клиента въз основа на установените нужди в областта на писане и управление на проектното предложение;