За нас

Предмет и дейност

Социално-икономическо развитие, съгласуваност с политиките на Европейската общност и с националните политики за постигане на целите на Лисабонската стратегия – икономика, основана на знанието; устойчиво развитие; кандидатстване, изпълнение и управление по програми и фондове, финансирани от Европейския съюз и други източници, включително технически помощи; консултиране на организации; женско предприемачество; енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; архитектура; екология; дейности, свързани с развитието на пазара на труда; съхраняване на човешки ресурси и политики в тази сфера, демографски тенденции; защита на човешките права; образование и учене през целия живот, развитие на образованието и обучението; изкуство, култура и наука; нови информационни технологии; нанотехнологии; социално включване, социална икономика; социални и здравни услуги, като осъществяването на здравни услуги се извършва чрез изпълнение на проекти за бъзвъзмездна финансова помощ, свързани с предоставяне на здравни услуги, в партньорство със специализирани институции, определи по реда на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения; Регионално развитие; Трансгранично, транснационално, междурегионално сътрудничество; Туризъм, развитие на селските райони; Рибарство и аквакултури.

Мисия

Мисията на Балканската агенция за устойчиво развитие (БАУР) е да подпомага благосъстоянието на хората, като утвърждава устойчиво икономическо развитие, междукултурен диалог и улеснен достъп до Учене през целия живот (УЦЖ), особено сред развиващите се народи на Балканите. Като се опираме на глобалното разнообразие, ресурси и натрупания опит, ние предлагаме иновативни решения и призоваваме за обща отговорност. Ние заставаме зад трайна промяна чрез:

 • Подпомагане на местните общности, правителствените институции и международните организации за осъществяване на програми, които пряко подпомагат устойчивите инициативи за развитие, особено в областта на образованието;
 • Повишаване на устойчивото икономическо и социално развитие;
 • Осигуряване на икономически възможности и УЦЖ;
 • Насърчаване на бизнеса да бъде по-социално ориентиран и отговорен към нуждите на обществото в международен аспект;
 • Създаване на възможности за сближаване и взаимодействие между хората от различни култури и нации;
 • Израстване чрез взаимодействие между партньорски организации и мрежи;
 • Влияние върху вземането на решения на всички нива;
 • Противодействие на дискриминацията във всичките й проявления;
 • Стимулиране на висок дух на сътрудничество и включване на екологични принципи и традиционни ценности при икономическото планиране и нормативната база на развиващите се икономики.

Водени от стремежите на местните общности, ние следваме нашата мисия с опит и съпричастност, защото това е най-малкото, което трябва да дадем на хората.
Ценности
Ценностите отразяват убежденията ни за ролята и въздействието, към които се стремим.

 • Съпричастност – предоствяне на резултати с ресурсите, които имаме е от изключителна важност – ние търсим и споделяме информация за тези резултати. Оставяме поле за растеж и промяна.

 • Почтеност – ние сме последователни и прозрачни в нашите решения и действия. Изпълняваме задължения си по начин, която отговаря на нашата идентичност.

 • Жизнено разнообразие – зачитаме и уважаваме социалните, културни и политически различия и индивидуалните особености при всяко сътрудничество с други култури и традиции. Ценим и активно насърчаваме приноса на всеки.

 • Положително отношение към участието – оценяваме човешкия потенциал и насърчаваме добрата работна среда и професионалното развитие на хората.

 • Стремеж към съвършенство – стремим се да предоставим най-високо качество във всичко, което правим. Чрез креативност и иновации търсим непрекъснато подобрение.

 • Действаме устойчиво – работим по начин, устойчив за нашата организация и за обществото. Нашите решения са съобразени с нуждите на бъдещите поколения.