Определяне на институционална рамка – заинтересовани страни, партньори, целеви групи, бенефициенти, екип на проекта и т.н.
повече
Изготвяне на формуляр за кандидатстване в съответствие с насоките. Това може да включва в зависимост от източника на финансиране
повече
Създаване на екип по проекта и организационна рамка
повече
Окончателна оценка на изпълнението на проекта
повече
Обучение за персонала на клиента въз основа на установените нужди в областта на писане и управление на проектното предложение;
повече

Партньорски мрежи

Галерия

За нас

Мисията на Балканската агенция за устойчиво развитие (БАУР) е да подпомага благосъстоянието на хората, като утвърждава устойчиво икономическо развитие, междукултурен диалог и улеснен достъп до Учене през целия живот (УЦЖ), особено сред развиващите се народи на Балканите. Като се опираме на глобалното разнообразие, ресурси и натрупания опит, ние предлагаме иновативни решения и призоваваме за обща отговорност. Ние заставаме зад трайна промяна чрез:

  • Подпомагане на местните общности, правителствените институции и международните организации за осъществяване на програми, които пряко подпомагат устойчивите инициативи за развитие, особено в областта на образованието;
  • Повишаване на устойчивото икономическо и социално развитие;
  • Осигуряване на икономически възможности и УЦЖ;
  • Насърчаване на бизнеса да бъде по-социално ориентиран и отговорен към нуждите на обществото в международен аспект;
  • Създаване на възможности за сближаване и взаимодействие между хората от различни култури и нации;
  • Израстване чрез взаимодействие между партньорски организации и мрежи;
  • Влияние върху вземането на решения на всички нива;
  • Противодействие на дискриминацията във всичките й проявления;
  • Стимулиране на висок дух на сътрудничество и включване на екологични принципи и традиционни ценности при икономическото планиране и нормативната база на развиващите се икономики.

Водени от стремежите на местните общности, ние следваме нашата мисия с опит и съпричастност, защото това е най-малкото, което трябва да дадем на хората.